Regulamin warsztatów Art&Cheer

prowadzonych przez Akademia Artstar Sp. z o.o.


obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2024 r.


  1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów. Warunkiem udziału w warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekuna prawnego, oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za warsztaty w terminie ustalonym przez Organizatora.
  2. Organizatorem warsztatów jest Akademia Artstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy: ul. Kleczewska 25 62-510 Konin, NIP: 6653058462 REGON 525790228; kontakt: biuro@art-star.pl nr tel. 783 172 508 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.
  3. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci powyżej 3 roku życia. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do samodzielnego udziału w warsztatach dzieci poniżej 3 lat, jeżeli ich zachowanie pozwala na przeprowadzenie zajęć.
  4. Warsztaty odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora (zależnie od docelowej grupy wiekowej), opublikowanych na stronie internetowej www.skakanka.dance oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom warsztatów. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami warsztatów.
  5. Zgłoszenia na dane warsztaty można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.skakanka.dance. Tylko zgłoszenia potwierdzone wniesioną przez Uczestnika pełną opłatą zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.skakanka.dance gwarantują miejsce w danej grupie.
  6. Rezerwacja miejsca poprzez wypełnienie formularza on-line wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej opłaty za wybrany przez Organizatora warsztat.
  7. Opłaty za warsztaty można dokonać poprzez system płatności on-line Tpay lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe Organizatora:

Akademia Artstar Sp. z o.o. ul. Kleczewska 25 62-510 Konin

Numer konta bankowego Mbank:

75 1140 2004 0000 3402 8386 4273

9. Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż w dniu dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w dniu dokonania rezerwacji lub zaksięgowania przez Organizatora wpłaty w kolejnym dniu roboczym (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym), rezerwacja udziału Uczestnika w Kursie zostaje anulowana.

10. Wniesienie częściowej lub całkowitej opłaty za warsztat, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień

11. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia kursu z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba prowadzącego). W przypadku odwołania kursu, uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej dokonanej opłaty.

12. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż 5 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu, jednocześnie informując zgłoszonych już uczestników o powyższym fakcie, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem się turnusu. W przypadku odwołania kursu, uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej dokonanej opłaty.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

13. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich winy (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się Kursu.

15. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach, Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów/kursu. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Uczestnicy oraz opiekunowie prawni małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Organizator warsztatów/kursu przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a o szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać z Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.art-star.pl.