REGULAMIN PROMOCJI

„Twój pierwszy trening próbny”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Twój pierwszy trening próbny ”.
 2. Promocja jest organizowana przez AKADEMIA ARTSTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Kleczewska 25, 62-510 Konin NIP 6653058462 REGON 525790228, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001046239, (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja dotyczy wszystkich zajęć organizowanych przez AKADEMIA ARTSTAR Sp. z o.o., w tym: „Skakanka.DANCE”, „Akademia Małej Damy”, „Densober” i „Ladies”.
 4. Celem Promocji jest promowanie zajęć prowadzonych przez Organizatora.
 5. Twój pierwszy trening próbny ” jest pełnym treningiem regularnym, zgodnym z Regulaminem zajęć prowadzonych przez Organizatora, dostępnym na stronie www.art-star.pl.

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje wszystkich Uczestników, którzy zarejestrują się na zajęcia prowadzone przez Organizatora, poprzez formularz dostępny na stronach: www.art-star.pl oraz www.skakanka.dance  w dniach od 01.04.2024r. do 31.05.2024r.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. W ramach Promocji Klient może jednorazowo wziąć udział w zajęciach prowadzony przez Organizatora bez konieczności wnoszenia opłaty za cały miesiąc zajęć, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.art-star.pl.
 4. W przypadku potwierdzenia przez Klienta dalszego uczestnictwa w zajęciach regularnych prowadzonych przez Organizatora, „Twój pierwszy trening próbny” jest wliczany do opłaty miesięcznej, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.art-star.pl.
 5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w każdym rodzaju zajęć prowadzonych przez Organizatora w trakcie trwania Promocji.

 

      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: reklamacja@art-star.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nie ujętych w Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024r.